Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Iedere dag besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. Als team letten we op het welbevinden van de kinderen en streven we een goede persoonlijke vorming na.

We werken met Rots en Water. Alle teamleden zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd.

Met het programma ‘Zien!’, volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook maken we van alle klassen jaarlijks een sociogram, zodat we kunnen zien of kinderen buiten de groep vallen of gepest worden. Natuurlijk nemen we snel contact op als we signalen hiervan krijgen. Bij pesten zetten we het pestprotocol in werking.

Instrumenten

Op Ridderspoor gebruiken we de volgende instrumenten voor de sociaal emotionele ontwikkeling:

  • Pestprotocol
  • Methode ‘kinderen en hun sociale talenten’
  • Aanpak ‘gouden weken’ (eerste 6 weken van ieder schooljaar)
  • Gevoelsthermometer
  • Kringgesprekken in alle groepen
  • ZIEN leerlingvolgsysteem

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling systematisch met het programma ‘ZIEN’ in de klas. Hiervoor zijn we opgeleid en gecertificeerd.

SOVA-coach

Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig. Of een hele klas. Onze deskundige SOVA-coach, kan dan korte interventies doen. De SOVA-coach is Karen Carton.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®